Biuletyn Informacji Publicznej
strona główna dziś jest 7 Stycznia, 2013 r, imieniny obchodzą: Lucjan, Julian, Teodor
Warto wiedzieć
Aktualności
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Kronika
Publikacje UG Przasnysz
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Ogłoszenia
Gmina
Położenie
Historia
Gospodarka
Dane demograficzne
Oświata i kultura
Agroturystyka
Realizowane projekty
Projekty z RPO WM
Projekty z PROW
 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Gospodarka»
GOSPODARKA
 Gmina Przasnysz należy do rejonów o niskiej aktywności gospodarczej.
 Jednostki zarejestrowane na terenie gminy wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności zaliczone zostały do 13 sekcji.
 Najwięcej zarejestrowanych podmiotów występuje w sekcji: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo -69,1% podmiotów. W sekcji: handel, naprawy - 10,4 % ; transport, gospodarka magazynowa i łączność - 6,7 %. Pozostałe sekcje to: działalność produkcyjna-4,8%, budownictwo 4,2%, edukacja -1,3%.
 Gmina pod względem liczby zarejestrowanych wysunęła się na drugie miejsce w powiecie przasnyskim osiągając wskaźnik 15,5% po mieście Przasnyszu. W grupie gmin wiejskich udział liczby podmiotów stawia gminę na pierwszym miejscu (23,5%).O tak wysokiej pozycji zdecydowała sekcja : rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, która ujmuje część rolników indywidualnych zarejestrowanych w systemie REGON. Udział w sekcji działalność produkcyjna jest znacznie niższy i wynosi 4,8% w powiecie 8,9% a handel i naprawy 10,4% w powiecie 5,3%.
 Niedoinwestowanie w zakresie sfery usługowej a także i produkcyjnej gminy tylko częściowo redukuje sąsiedztwo miasta Przasnysza.
 Występujące duże bezrobocie oraz mała ilość miejsc pracy stwarza potrzebę podjęcia szybkich działań rozwoju sfery pozarolniczej.
 
ROLNICTWO
 Gmina Przasnysz jest gminą typowo rolniczą.
 Sytuacja rolnictwa w gminie charakteryzuje się następującymi cechami:
 - Decydującą rolę w strukturze gruntów odgrywają użytki rolne stanowiące 77,2 % powierzchni ogólnej, co predestynuje gminę do pełnienia funkcji rolniczej, zwłaszcza produkcji roślinnej. Grunty orne charakteryzują się znacznym , wynoszącym 23,3% udziałem gleb II i III kl. zaliczanych do najwyższej przydatności rolniczej, chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 Łączny udział gleb bardzo dobrych i dobrych (II - IV kl.) wynosi 69,6% wszystkich gruntów
 ornych
 - W strukturze własności dominują gospodarstwa indywidualne, na które przypada 98,0% użytków rolnych.
 Przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego wynosi 13,0 ha i jest wyższa prawie dwukrotnie od przeciętnej powierzchni w kraju. Około 60% gospodarstw posiada powierzchnię 10 ha i więcej. Wzrost powierzchni gospodarstw rolnych spowodowały przekształcenia własnościowe i wypadanie gospodarstw bez następców
 - W strukturze upraw dominuje produkcja zbóż na które przypada ponad 78% powierzchni zasiewów. Uprawy buraków cukrowych i ziemniaków są powierzchniowo zbliżone i zajmują odpowiednio 5,8% i 6,8%. Pozostałe uprawy to motylkowe pastewne (9,6%). Uprawa warzyw jest niewielka i zajmuje 0,4 % powierzchni gruntów ornych.
 - W hodowli zwierząt gospodarskich najważniejszą rolę odgrywa chów bydła i trzody chlewnej
SUROWCE MINERALNE
 Gmina Przasnysz nie należy do zasobnych w surowce mineralne. Występują tu tylko złoża kruszywa naturalnego. Udokumentowane jest złoże kruszywa w rejonie Smoleń Trzcianka w kategorii A+B+C1. Na koniec 1997r. złoże oceniono na 239 tys. ton z czego roczne wydobycie
 16 tys. ton. Są to zasoby przemysłowe. Nieudokumentowane złoże kruszywa naturalnego występuje na pograniczu Smoleń Trzcianka i Oględa Szlachecka. Złoże to wymaga badań geologicznych i opracowania programu eksploatacji i rekultywacji. Złoża torfów również nie są udokumentowane i niewielkie ich ilości występują w dolinach rzeki Węgierki i Morawki
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

 Teren gminy leży w zlewni rzeki Węgierki, która jest prawobrzeżnym dopływem Orzyca należącego do zlewni Narwi.
 Przez teren gminy Przasnysz rz. Węgierka płynie z północnego zachodu na południowy wschód odcinkiem ok. 20 km i wpada do Orzyca w pobliżu wsi Młodzianowo (gmina Płoniawy Bramura)
 Rzeka jest typowo nizinna, posiada liczne meandry i oczka wodne. W rejonie Dobrzankowa przyjmuje największy dopływ Morawkę o długości 13,9 km i zlewni 169,4 km2. Znaczna część powierzchni zlewni zajmują szerokie obniżenia wypełnione madami i piaskami rzecznymi będące naturalnymi siedliskami łąk. Na rzece Morawce w miejscowości Karwacz znajduje się sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 10,2 ha przeznaczony do celów rolniczych (nawadniania podsiękowego) i rekreacyjnych.
 Zasoby wód podziemnych są wystarczające dla aktualnych i przyszłych potrzeb gminy i miasta Przasnysza

 

  


 
&