Biuletyn Informacji Publicznej
strona główna dziś jest 7 Stycznia, 2013 r, imieniny obchodzą: Lucjan, Julian, Teodor
Warto wiedzieć
Aktualności
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Kronika
Publikacje UG Przasnysz
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Ogłoszenia
Gmina
Położenie
Historia
Gospodarka
Dane demograficzne
Oświata i kultura
Agroturystyka
Realizowane projekty
Projekty z RPO WM
Projekty z PROW
 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Położenie»

INFORMACJE OGÓLNE

     Gmina Przasnysz powstała 1 stycznia 1973 r. z połączenia 3 gromadzkich rad narodowych: Krępy, Dobrzankowa, Przasnysza.
     Po reorganizacji terenowych organów administracji państwowej w 1975 r. gmina weszła w skład województwa ostrołęckiego, a po 1 stycznia 1999r. znalazła się w granicach powiatu przasnyskiego w województwie mazowieckim.

 

     Gmina Przasnysz zajmuje obszar 18391ha. Graniczy z miastem Przasnyszem oraz gminami: Płoniawy Bramura, Krasne, Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała i Jednorożec.
     Obszar Gminy z północy na południe rozciąga się na długości około 19 km i ze wschodu na zachód około 14 km. Siedziba Gminy położona jest na trenie miasta Przasnysza.

Obszar Gminy prawie w całości leży na Wysoczyźnie Ciechanowskiej, należącej do makroregionu Niziny Północnomazowieckiej. Niewielkie obrzeża północno - zachodniej części gminy leżą w obrębie Wzniesień Mławskich. Na przeważającej części gminy występują gleby III i IV klasy bonitacyjnej, charakterystyczne dla Wysoczyzny Ciechanowskej. Jest to obszar o najwyższej przydatności rolniczej, do którego wchodzą też sąsiednie gminy tj. Płoniawy Bramura, Krasne ,Czernice Borowe, Grudusk, Opinogóra.
     Wody powierzchniowe z całej gminy zbiera rzeka Węgierka z dopływami należącymi do zlewni chronionej rzeki Narwi.
     Teren gminy włączony jest do obszaru funkcjonalnego „ Zielone Płuca Polski”,który obejmuje północno - wschodnie regiony kraju.

 • Gmina posiada korzystne powiązania w układzie krajowego systemu transportowego.
  Połączenia ponadlokalne zapewniają następujące drogi :
  - droga krajowa nr 599 Biskupiec - Szczytno - Przasnysz - Pułtusk łącząca centralny obszar kraju z Pojezierzem Mazurskim
  - 3 drogi wojewódzkie tj. 617, 544,i 625
  - 16 dróg powiatowych

 • - połączenia lokalne zapewniają drogi gminne .

 • Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z krajowego systemu energetycznego przez Zakład Energetyczny w Ostrołęce, Rejon Przasnysz

 • Łączność telekomunikacyjną zapewnia SN Ciechanów

 • Zaopatrzenie w gaz przewodowy odbywać się będzie ze stacji redukcyjno- pomiarowej Io w Sierakowie

 • Obsługę w zakresie odpadów stałych składowanych na wysypisku śmieci w Oględzie prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przasnyszu

 • Obsługę w zakresie odbioru odpadów płynnych prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przasnyszu

Gmina posiada wielowiekowe, wykształcone tradycją i bezpośrednim sąsiedztwem powiązania z miastem Przasnyszem.

- powiązania w zakresie usług publicznych w tym: ochrony zdrowia, administracji samorządowej i rządowej, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego, lecznictwa zamkniętego

- powiązania w zakresie usług komercyjnych zwłaszcza handlu artykułami przemysłowymi i spożywczymi, gastronomii, skupu surowców rolnych oraz ich bezpośredniej sprzedaży na targach, usług rzemieślniczych i innych

- powiązania w zakresie usług kultury tj. Miejski Dom Kultury, kino, biblioteki, imprezy kulturalne, kościoły rzymsko - katolickie

Stałe wielowiekowe powiązania gmina posiada również z Ciechanowem. Są to powiązania w zakresie usług komercyjnych, szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego.

Jednostki delegatury administracji rządowej województwa mazowieckiego zlokalizowane są w Ostrołęce.

GŁÓWNE ATUTY GMINY
- mało zdegradowane środowisko przyrodnicze i brak znaczących źródeł zanieczyszczeń
- dobrze rozwinięta sieć dróg
- dobra obsługa ludności w zakresie dalekobieżnej komunikacji samochodowej
- wysoki stopień zwodociągowania ( w roku 2002 zakończone zostanie wodociągowanie gminy)
- możliwość przyłączenia miejscowości sąsiadujących z m. Przasnyszem do kanalizacji sanitarnej
- istniejące złoża kruszywa naturalnego wystarczające dla potrzeb gospodarki lokalnej
- korzystne położenie gminy w sąsiedztwie powiatowego miasta Przasnysz i powiązania z nim w zakresie szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury, usług komercyjnych
- położenie w promieniu 100 km od Warszawy i Olsztyna będących chłonnymi rynkami zbytu

WALORY INWESTYCYJNE
- niskie ceny gruntów pod inwestycje
- łatwość w pozyskiwaniu zasobów pracy

KORZYSTNE WARUNKI DLA:
- rozwoju produkcji rolnej, w tym zbóż, warzyw, owoców i roślin przemysłowych
- powstawania specjalistycznych gospodarstw rolnych
- rozwoju rolnictwa ekologicznego
- rozwoju przetwórstwa owocowo- warzywnego i drzewnego
- rozwoju usług dla podróżnych w sąsiedztwie drogi krajowej i wojewódzkich
- rozwoju drobnej i średniej przedsiębiorczości
- rozwoju przemysłu lekkiego, nieuciążliwego dla środowiska

STATYSTYKA

- powierzchnia (km2) 184
- powierzchnia użytków rolnych ogółem (ha) 14 253
- powierzchnia lasów (ha) 2889
- liczba miejscowości 49
- liczba sołectw 33
- ludność ogółem 7569
- gęstość zaludnienia 42 osoby na km2
- ludność w wieku przedprodukcyjnym 2243
- ludność w wieku produkcyjnym 4143
- ludność w wieku poprodukcyjnym 1183
- procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 13,3%


 
&