Biuletyn Informacji Publicznej
strona główna dziś jest 7 Stycznia, 2013 r, imieniny obchodzą: Lucjan, Julian, Teodor
Warto wiedzieć
Aktualności
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Kronika
Publikacje UG Przasnysz
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Ogłoszenia
Gmina
Położenie
Historia
Gospodarka
Dane demograficzne
Oświata i kultura
Agroturystyka
Realizowane projekty
Projekty z RPO WM
Projekty z PROW
 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Ogłoszenia»
Konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Przasnysz w roku 2011 w zakresie pomocy społecznej

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie - załącznik

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)

Informacja o budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przasnysz

                                                                                            Przasnysz, 2010.01.04
I N F O R M A C J A

Na terenie Gminy Przasnysz, gdzie nie ma możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, gdy włączenie się do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie i nie planuje się budowy takiej sieci, nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym można wyposażyć w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

WARUNKI BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1.Zainteresowany budową przydomowej oczyszczalni ścieków składa imienny wniosek z określeniem lokalizacji inwestycji.
2.Wnioskodawca powinien posiadać w mieszkaniu łazienkę.
3.Inwestycja będzie realizowana na terenie posesji położonej na terenie gminy Przasnysz, a jej inwestorem będzie Gmina Przasnysz.
4.Posesja, na której budowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków, musi być położona poza obszarem, na którym jest lub będzie budowana zbiorcza kanalizacja sanitarna.
5.Inwestycja może być realizowana we wsiach: Oględa; Zakocie; Wygoda; Karbówko, Polny Młyn, Góry Karwackie; Wandolin; Józefowo, Helenowo Gadomiec, Fijałkowo, Wyrąb Karwacki, Emowo, Cierpigórz, Księstwo, Kijewice, Brzezice, Trzcianka, Janin, Patołęka;  Annopol, Golany, Osówiec Szlachecki; Osówiec Kmiecy; Szla, Kuskowo,  Dębiny, Sątrzaska; Lisiogóra oraz w rozproszonej zabudowie kolonijnej  pozostałych miejscowości gminy.
6.Podstawą ubiegania się o wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest legitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością.
7.Program nie dotyczy obiektów wykorzystywanych na działalność gospodarczą oraz nieruchomości letniskowych.
8.Właściciel nieruchomości, na której budowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków, przekaże Gminie w użytkowanie powyższą nieruchomość na czas realizacji inwestycji oraz podpisze deklarację i umowę w sprawie przekazania  wkładu własnego.
9.Udział własny właściciela nieruchomości  w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Wnioski  na budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków w 2010 r.  można  składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przasnyszu  do dnia 20.01.2010 r. do godziny 12:00.  Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem.
Osoby składające wniosek winny dokonać w kasie Urzędu Gminy wpłaty zaliczki w wysokości   1000 zł.
W przypadku dużej ilości wniosków, przekraczającej możliwości finansowe Gminy, w dniu 20.01.2010 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu  odbędzie się komisyjne losowanie wniosków, które zostaną zakwalifikowane do realizacji w 2010 r.
Bliższe informacje można uzyskać  w Urzędzie Gminy pok. Nr 3 lub telefonicznie , pod nr telefonu 029 752 27 09.  W pok. Nr 3 znajdują się druki  wniosku i deklaracji.

                                                                           
                                                                                             Wójt Gminy Przasnysz

 

Informator - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 szczegóły w pliku (MS Word)

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2009 roku.  

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r.,
   
 • w terminie od 1 września 2009 r. do 30 września 2009 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2009 r.

Limit zwrotu podatku w 2009 r. wynosić będzie:
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

4 maja - 1 czerwca 2009 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 
2 - 30 listopada 2009 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
   

 1. W 2009 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2009 r., w dwóch terminach, tj.:
  a) od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r.,
  b) od 1 września 2009 r. do 30 września 2009 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru.
 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. Nr 103, poz. 706) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 5), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu
  na dzień 1 kwietnia danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 9. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 4 maja 2009 r. do 1 czerwca 2009 r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 2 listopada 2009 r. do 30 listopada 2009 r. na wnioski złożone w drugim terminie -  przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

 

 

 

Informator - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 szczegóły w pliku (MS Word)

OŚWIADCZENIE!

    W związku z pojawiającymi się propozycjami, które mieszkańcom gminy składane są przez firmy, chcące rozwijać u nas energetykę wiatrową Wójt Gminy Przasnysz informuje, że na dzień dzisiejszy w planach zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano terenów pod lokalizowanie tego typu przedsięwzięć.

Niemniej wszystkich zainteresowanych inwestowaniem w farmy wiatrowe na terenie gminy Przasnysz zapraszam poważnych negocjacji i do współpracy w tym zakresie.
Jednocześnie informuję mieszkańców, że dotychczas żadna z firm nie wystąpiła do Wójta Gminy Przasnysz z propozycją współpracy w tej mierze. Podpisywane przez Państwa umowy cywilno-prawne w żaden sposób nie będą obligowały gminy do przeznaczenia określonych terenów pod tego typu inwestycje, składane przez Państwa wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów będą rozpatrywane zgodnie z procedurą, co nie gwarantuje Państwu wywiązania się z podpisanych umów, a w konsekwencji może doprowadzić do roszczeń odszkodowawczych względem Państwa. Umowy podpisujecie Państwo na własne ryzyko.

W przypadku przedstawienia Państwu takiej umowy do podpisania zapraszamy do Urzędu Gminy na konsultacje w tej sprawie, w godzinach pracy urzędu.

 

                                                   Wójt Gminy Przasnysz
                                                     Grażyna Wróblewska


 
&